Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK podľa zákonu č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa spoločnosti
Novonet, s.r.o. , Sedličná 79, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 44404085

 1. Reklamácia tovaru je možná iba s platným dokladom o zaplatení tovaru. Tovar musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.
 2. Reklamovať možno len tovar, ktorého chyby sú spôsobené výrobcom. Hneď, ako zistíte chybu tovaru, prestaňte ho používať, aby sa chyba nezväčšila a bezodkladne reklamujte u predajcu. Ak budete tovar naďalej používať, nebude možné reklamáciu uznať.
 3. Chybou sa rozumie taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá sa udeje na základe pochybenia výrobcu. Za chybu sa nepovažuje taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá je spôsobená nesprávnym používaním, nevhodným ošetrovaním, v dôsledku poškodenia užívateľom či treťou osobou. Za chybu sa nepovažuje ani ak tovar prirodzene zmení vlastnosti s ohľadom na materiál, z ktorého je vyrobený.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru. Ďalej predávajúci zodpovedá, že na základe ich prezentovanej reklamy, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo predlohe, ak bola akosť alebo predlohy,  je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru kupujúcemu zaniká, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

 1. Reklamovaný tovar predajca preberie a posúdi oprávnenosť reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa kedy bola prevzatá na prevádzke. Reklamácia je možná iba v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť v deň zakúpenia tovaru.

Predávajúci prijíma tovar na adrese Novonet,s.r.o. , Sedličná 79, 913 11 Trenčianske Stankovce.

Kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru.

 1. Reklamáciu je môže predajca vybaviť opravením, výmenou za nový tovar, poukážky alebo vrátením peňazí. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie o spôsobe vyriešenia reklamácie.
 2. Vrátenie ani reklamácia tovaru nie je možná v prípade, ak sa jedná o spodnú bielizeň.
 3. Pri reklamácii tovaru je potrebné pribaliť reklamačný formulár a kópiu faktúry.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 1. Vrátenie tovaru je možné maximálne 14 dní od zakúpenia tovaru na stránke wawfashion.sk
 2. Tovar nie je možné vrátiť ak:
 • sa jedná o spodnú bielizeň
 • tovar bol používaný
 • je tovar poškodený vinou spotrebiteľa
 • je s tovarom inak manipulované (napríklad pranie, znečistenie…)
 1. Spotrebiteľ je povinný vrátený tovar zabaliť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu či vypadnutiu z obalu počas prepravy. K vrátenému tovaru spotrebiteľ priloží nadobúdací doklad (faktúru) a formulár o odstúpení od zmluvy (dostupný nižšie).
 2. Vrátenie tovaru je možné dvomi spôsobmi:
 • Slovenskou poštou na adresu:

Novonet, s.r.o.

Sedličná 79

913 11 Trenčianske Stankovce

 

 • Službou Packeta – reklamačný asistent

Na e-mail info@wawfashion.sk spotrebiteľ napíše že si želá vrátiť tovar prostredníctvom tejto služby. V odpovedi na e-mail priradíme špeciálny vygenerovaný kód, s ktorým spotrebiteľ príde do akejkoľvek pobočky (odberného miesta) Packeta, odovzdá zabalený tovar a ten sa vráti odosielateľovi. Odberné miesta Packeta sú dostupné tu: https://www.packeta.sk/pobocky/

 1. Po prijatí vráteného tovaru v spoločnosti Novonet,s.r.o. budeme spotrebiteľa informovať o vrátení peňazí prostredníctvom e-mailu. Vrátenie peňazí zrealizuje spoločnosť Novonet, s.r.o. najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného tovaru.